JOGI NYILATKOZAT

1. Szerzői jogvédelem
A Leszámítolóház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: a Társaság) weboldalán szereplő adatok, tájékoztató anyagok, letölthető dokumentumok, elemzések, saját készítésű fotói, grafikái, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt áll, az azokkal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására kizárólagosan a Társaság jogosult.

2. A honlap használatának feltételei
A weboldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül kizárólag a forrás megjelölésével történhet. A Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül az oldalak, valamint azok alkotóelemének nyilvános közzététele tilos.

A weboldal eredeti tartalma, illetve bármilyen alkotóelemének másodközlése esetén – a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásakor is – meg kell felelnie egyebek között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

3. Felelősség a szolgáltatásért
Amennyiben a weboldalon a Társaság akaratától és ráhatásától független változtatás történik – ha jogszabály másként nem rendelkezik –, a Társaság semmilyen természetű felelősséget nem vállal a weboldal pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a weboldalon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

A Társaság nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy közzétett anyagokért, amelyek a Társaság weboldalához kapcsolódnak, illetve arra hivatkoznak. A Társaság weblapján elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Társaság semmiféle felelősséget nem vállal.

A Társaság nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

Adatvédelmi tájékoztató
Az információs társadalom és technológiák – így különösen az internet – fejlődésével egyre nagyobb fontosságot kap az egyén magánszférájának, azon belül a személyes adatoknak a védelme. A Társaság elkötelezett amellett, hogy a honlapján is minél magasabb szintű védelmet biztosítson a felhasználók részére. Ez okból jelen tájékoztató azokat az adatvédelmi szabályokat fogalmazza meg, amelyekkel a www.faktoring.hu felhasználóinak magánszférája a lehető legnagyobb védelemben részesül.

A Társaság, mint adatkezelő az alábbiakban részletezett adatvédelmi tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. Jogszabályi háttér
Jelen adatvédelmi tájékoztató jogszabályi alapját az adatvédelemmel összefüggő nemzeti szabályozások adják, így elsődlegesen:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

A Társaság a fentiek mellett folyamatosan figyelemmel kíséri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapját, és az ott közzétett új adatvédelmi elveket, követelményeket átemeli a gyakorlatba.

2. A honlap látogatása során megadott adatok kezelésének jogalapja és célja
Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Az Infotv. 3. § 3. pontja értelmében különleges adat a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

A honlapfelhasználó személyes adatai a Társaság kezelésébe kerülhetnek abban az esetben, ha a felhasználó megadja nevét, elérhetőségét, vagy más adatait, abból a célból, hogy a honlap használata során személyes kapcsolatba lépjen a Társasággal.

A Társaság honlapját kiszolgáló webszervert a Társaság üzemelteti.

A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a Társaság saját maga végzi, annak során személyes adatot nem rögzít. A honlap használata során a Társaság nem alkalmaz http-sütiket (angol elnevezéssel cookiekat).

3. Az adatkezelés célja és időtartama
A Társaság a honlapon az érintettek által megadott adatokat a felhasználóval történő kapcsolattartás, illetve a szolgáltatások minőségi színvonalának emelése céljából használja fel.

A Társaság a felhasználó által megadott személyes adatokat az adatkezeléshez elengedhetetlenül szükséges ideig kezeli.

4. Törvényen alapuló adatkezelések
A Társaságot mint adatkezelőt a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetve – jogszabály felhatalmazása alapján – más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, valamint iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti. A Társaság a hatóságok részére személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés törvényben meghatározott céljához elengedhetetlenül szükséges.

 5. Adatbiztonság
A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, valamint szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

6. Az érintetti jogosultságok
Infotv. 3. § 1. pontja szerint az érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Az érintett, az általa megadott személyes adatok kezeléséről a Társaságtól bármikor tájékoztatást, helyesbítést, valamint azok törlését kérheti. A Társaság a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg. Az érintett kérelmére a Társaság, annak kézhezvétele után haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok helyesbítéséről, illetve azok törléséről vagy zárolásáról.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérését a következő e-mail címen juttathatja el a Társaságnak: leszamitolohaz@t-online.hu

7. Jogorvoslat
Az Infotv. 18. § (2) bekezdése alapján, ha a Társaság az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintett a jogainak bármilyen megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz, illetve a Hatósághoz fordulhat.